Környezeti Kémia és Technológia

 

BMEVEKFA403

Környezeti Kémia és Technológia

 Ennek a tárgynak a tematikája megegyezik az alábbi felsorolt tárgyakéval:

BMEVEKTAKM3  Környezetkémia (környezetmérnök képzés)

BMEVEKFAMM2 Hagyományos és megújuló energiaforrások ...... (műszaki menedzser)

BMEVEKFM102 Környezeti kémia (biomérnök)

BMEVEKFAML2 Környezeti kémia és technológia (műszaki szakoktató)

BMEVEKFAL18 Környezetkémia és technológia (levelező vegyészmérnök)

BMEVEKFM103 Alkalmazott kémia (M.Sc. környezetmérnök képzés, akik nem BME-n végeztek)

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Tárgyfélév

 

 

4.

3+0+0v

4

magyar

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:  Dr.Szabóné Dr. Nagy Andrea Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középfokú kémiai ismeretek

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

 

7. A tantárgy célkitűzése:

Megismerkedés a környezetünket szennyező anyagok tulajdonságaival és képződésüket megakadályozó illetve a képződött szennyezőanyagokat ártalmatlanító technológiákkal. A kurzus elvégzése után a hallgató képes legyen bármilyen kémiai technológiai folyamatot környezetvédelmi szempontok szerint megítélni, alkalmazható ismeretei legyenek a keletkező környezetszennyező anyagok  kezelésére vonatkozólag, továbbá eligazodási képességgel rendelkezzen a környezetszennyező anyagokra vonatkozó jogszabályokban.

8. A tantárgy részletes tematikája:

                                                                                                             

Az atmoszféra és hidroszféra kialakulása, jelenlegi összetétele és szerkezete. Az atmoszféra fiziko-kémiai folyamatainak tárgyalása.                                                                                                                                             

Szén-monoxid természetes és emberi forrásai. A képződés kémiája. A szén-monoxid távozása az atmoszférából, hatása az élővilágra.  Biomassza tüzelésű kazánok problémája. A szén-monoxid emisszió csökkentési technológiák kazánoknál.                                                                                                      

Nitrogénoxidok fajtái és képződésük kinetikája. A nitrogén-dioxid fotociklusa, ózonképződés a városi atmoszférában. A szuperszonikus repülés problémája, ózonréteg csökkentő folyamatok. Az atmoszféra NOx tartalmát csökkentő folyamatok. Hatás növényekre, emberre, szerkezeti anyagokra. Nitrogén-oxid emisszió csökkentési technológiák.                                                                            

Természetes és emberi eredetű  kénoxidok. A kénoxidok képződésének kinetikája. Az atmoszféra SOx tartalmát csökkentő folyamatok. A kéndioxid-kéntrioxid átalakulás katalitikus és fotokémiai útja. A savas eső hatásának kémiai okai a növényzetre, vízi élővilágra, épületekre, fémekre. Kén-dioxid emisszió csökkentésének technológiai lehetőségei.                                                             

Szénhidrogének és fotokémiai oxidánsok. Karcinogén szénhidrogének képződése, tulajdonságaik. Fotokémiai oxidánsok képződése és hatásuk. A londoni és a fotokémiai szmog kialakulása, alkotó elemei. Szénhidrogén emisszó csökkentési technológiák.

Klórozott szénhidrogének megjelenése a környezetben. Természetes és humán források. Dioxinok. Képződésük kinetikája. Toxikus egyenérték fogalma. Dioxin képződés az égetési technológiákban. A dioxin emisszó korlátozásának lehetőségei.

Belsőégésű motorok káros anyag emisszióji. A hármashatású katalizátor működése, környezetvédelmi kérdései. Alternatív motorhajtóanyagok gyártása és tulajdonságai, használatuk környezeti hatásai.                                                                                                                                                                                                                                

Részecskék. A részecskeemisszió megoszlása eredet szerint. Kémiai összetétel és méret eloszlás. Aeroszolok megszűnése, kiülepedés, nedves kicsapódás. Hatásuk növényre, emberre.  Részecske emisszió csökkentési technológiák

Légszennyező anyagok meteorológiai hatásai. Hőmérséklet inverzió, üvegházhatás

Víz- és talajszennyező anyagok, felosztásuk. Nagy oxigénigényű vízszennyezők. Biológiai lebontás aerob és anaerob útja. Eutrofizáció fogalma. Szerves molekulák biológiai bonthatóságának vizsgálata a molekulaszerkezet függvényében.     

Nagy oxigénigényű, toxikus vízszennyezők. Ásványolaj szennyeződés, a kiömlött olaj kémiai átalakulása, hatása a környezetre. Védekezési lehetőségek.

Detergensek komponenseinek környezeti hatásai.   

Növényvédőszerek felosztása, a DDT története. A különböző típusú szerek átalakulásai a természetben. Poliklórozott bifenilek. Harmadik generációs inszekticidek.               

A víz só és lebegőanyag tartalmának hatásai. Toxikus fémek kémiai átalakulásai a természetben.

Hőszennyezés.                                                                                                               

Hulladékok felosztása, veszélyes hulladékok. Hulladéktípusok várható lebomlása a környezetben. Hulladékok gyűjtése, hasznosítása és ártalmatlanítása (lakossági, fáradtolaj, egészségügyi). Komposztálási, égetési, lerakási technológiák.                                                                                                                                                           

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás

10. Követelmények

a.          A szorgalmi időszakban az előadások látogatása a TVSZ szerint, 70%.

b.         A vizsgaidőszakban:  írásbeli, amely 25 teszt jellegű kérdésből áll ( mindegyik max. 2 pontos) és 5-6 olyan  kérdés, melyekre néhány mondatos választ várunk.

A helytelen írott szöveges válasz pontszáma nulla, de választásos teszt esetén -2 pont.  

 

11. Pótlási lehetőségek  TVSZ szerint

12. Konzultációs lehetőségek:

Az előadók igény szerint folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Bajnóczy Gábor: Környezetkémia és technológia  (diasorozat); Moser M., Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai (Tankönyvkiadó 2001), Árvai József: Hulladékgazdálkodási kézikönyv (Műszaki Könyvkiadó 1992); Papp Sándor, Rolf Kümmel: Környezeti kémia (Tankönyvkiadó 1992); Kun-Szabó Tibor: A környezetvédelem minőségszabályozása, Műszaki Könyvkiadó, 1999. Pierce, J.J., Weiner, R.F., Vesilind, P.A.: Environmental Pollution and Control, 4th, Ed., Butterworth-Heinemann, 1998. Bailey R…. Chemistry of the Environment Academic Press. 2002.

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Bajnóczy Gábor

docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

 

 

 

 

 

CsatolmányMéret
1. atmoszféra kialakulása.ppt309 KB
2.szén-monoxid.ppt1.82 MB
3. nitrogén-oxidok.ppt1.64 MB
4. kén-oxidok.ppt1.46 MB
5. szén-hidrogének.ppt1.99 MB
6. halogénezett szénhidrogének.ppt366 KB
7. részecskék.ppt2.71 MB
8. Globális felmelegedés.ppt1.6 MB
9. CO2 csökkentés biodízel bioetenol.ppt4.11 MB
10. nagyoxigénigényű szennyvizek.ppt840 KB
11. nagyoxigénigényű toxikus szennyvizek.ppt1.61 MB
12. növényi tápanyag tartalmú szennyvizek.ppt416 KB
13. detergens tartalmú szennyvizek.ppt465.5 KB
14. peszticidek.ppt775.5 KB
15. Toxikus fémek és sótartalom.ppt2.66 MB
16. Lakossági és veszélyes hulladékok.ppt2.41 MB
16.a Lakossági és veszélyes hulladékok.ppt5.74 MB
Szag_előadás_RitzF_2015.pdf10.31 MB
LÉGKÖR KIALAKULÁSA(J).doc175.5 KB
SZÉN-MONOXID(J).doc1.27 MB
NITROGÉN-OXIDOK(J).doc1.56 MB
KÉN-OXIDOK(J).doc454.5 KB
SZÉNHIDROGÉNEK(J).doc1.01 MB
HALOGÉN SZÉNHIDROGÉNEK(J).doc266 KB
RÉSZECSKÉK(J).doc197.5 KB
teszt kérdések válasz nélkül.doc161.5 KB
kibocsátási határérték számítás.ppt142 KB
Biztonság_mkavédelem_2018_1-1.pdf4.58 MB
Biztonság_mkavédelem_2018_2.pdf4.5 MB
2010.12.07.