Biometria II tárgy honlapja

Biometria II. (BMEVEKFM201) tárgy honlapja

 

Aktuális

Az 1. zh megtekinthető márc. 19-én, hétfőn az előadás előtt (kb. 12 órától) a Ch 201 teremben.

Tantárgyfelelős

Tárgy előadói (2017/18 tavaszi félév)

Tantárgyi adatlap

Helyszín, időpont (2017/18 tavaszi félév):

A félév első 11 oktatási hetében:

 • Hétfő  12:15 - 14:00, CH 201 terem
 • Szerda 15:15 - 17:00, CH 201 terem

Kiknek ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait tanulták, és többlet-ismeretekre vágynak, elsősorban a biológiai és rokon alkalmazások területén. A példák elsősorban biológiai kísérletekkel kapcsolatosak, de lesznek szociológiai stb. példák is, néhányat alább sorolok föl.

Kiknek nem ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait nem tanulták.

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el:
Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
Normális eloszlás, standard normális eloszlás, t-eloszlás.
Hipotézisvizsgálat, statisztikai próba fogalma, t-próba.
Korreláció és regresszió.

Az alapismeretek pótlásához ajánljuk a tankönyvet és/vagy a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogatását.

A kurzus anyaga:

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása), összehasonlítások (kontrasztok).
 • Az elemzés feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti kereszt-osztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok, hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.

Második rész: Nemparaméteres módszerek

 • Két és több minta összehasonlítása (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében, van-e két szálloda között különbség a vendégek megelégedettségében), itt az adatok rangsorolásos természetűek.
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, van-e összefüggés a házasság előtti és házasságon kívüli nemi életről vallott felfogás között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Probit-regreszió (pl. egy vakcina hatásossága - a megvédett egyedek aránya - és a dózis közötti összefüggés). Mindkét esetben a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

A tárgy 2 zárthelyi megírásával teljesíthető.

Előírt tananyag: az előadásokon elhangzott anyag.

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink különböző mértékű motivációval, előképzettséggel rendelkeznek, illetve az anyagban különböző mértékig kívánnak elmélyülni.

Ezért aki a tárgyat haladó szinten kívánja végezni, az a tárgy teljesítésével párhuzamosan, az Önálló vagy Egyéni feladat tárgy keretében négy komplex feladatot oldhat meg a tananyaghoz kapcsolódóan statisztikai szoftver (Statistica, amit a hallgatók rendelkezésére bocsájtunk) segítségével. Tapasztalataink szerint jó és jeles színvonalon azok tudják a tárgyat teljesíteni, akik ilyen önálló feladat megoldása során elmélyítik az előadáson tanultakat. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az Önálló/Egyéni feladat tárgy felvétele nem kötelező a Biometria2 teljesítéséhez! 

Az Önálló vagy Egyéni feladat tárgy felvételére kétféle mód van: a szakirány szerinti Önálló feladat 6 kreditje felének igényével, melyet az ABÉT illetékesével egyeztetni kell, vagy az Egyéni feladat 1-től 6-ig (MSc) tárgyként fel kell venni a Neptunban és regisztrálni a kari jelentkeztető felületen.

ZH

A ZH-k maximális pontszáma 100 pont.  A 40 pontos minimum határt mindkét ZH-n külön-külön el kell érni.

A két ZH pontszámát átlagoljuk és a következő ponthatár alapján alakul ki a végső érdemjegy a tárgyból.

 00 - 39 -> elégtelen
 40 - 55 -> elégséges
 56 - 71 -> közepes
 72 - 86 -> jó
87 - 100 ->jeles

ZH időpontok:

 
1. zh:    2018. márc. 12. (hétfő) 12:15-14:00  CHFMAX

1.pótzh:   2018. márc. 28. (szerda) 17:15-19:00, azaz az előadás után  K134 terem
 

2. zh:     2018. ápr. 25. (szerda) 15:15-17:00  CHFMAX

2. pótzh:  2018. máj. 9. (szerda) 15:15-17:00  Ch201 terem

A keresztféléven csak az veheti fel a tárgyat, aki már egy korábbi félévben megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.

Komplex feladatok tudnivalói

A félév során 4 db. komplex feladatot (2-t a varianciaanalízis témaköréből, 2-t a nemparaméteres feladatok témaköréből) kell megoldani a Statistica szoftver segítségével. A beadott feladatokat témakörönként beszámoló keretében meg kell védeni.

A szóbeli beszámolókat osztályozzuk, féljegyek is kaphatók. Mindkét témakörből el kell érni a minimum 2 érdemjegyet. A szóbeli beszámolók témakörönként egyszer javíthatók.

Határidők:

- feladatok kérése email-ben a mihalovits@mail.bme.hu címen a varianciaanalízis témaköréből: 2018. febr. 23. (péntek)

- az 1. és 2. feladat beadása email-ben: 2018. márc. 18. (péntek)

- szóbeli beszámoló (védés) az első témakörből a 7-8. oktatási héten

- feladatok kérése email-ben a mihalovits@mail.bme.hu címen a nemparaméters módszerek témaköréből: 2018. márc. 30. (péntek)

- a 3. és 4. feladat beadása email-ben: 2018. ápr. 29. (péntek)

- szóbeli beszámoló a második témaköből a 12.-14. oktatási héten

Segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

A Statistica program használatához ajánlott könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz tartozó adatfájlok letölthetők innen.

A tananyag elsajátítását segítik továbba a tárgy honlapjáról letölthető Nemparaméteres módszerekről szóló jegyzet, valamint az előadási anyag Power Point diái.

Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A nemparaméteres rész feladataihoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

Gyakorlat

Az órarendi foglalkozás keretében feladatokat oldunk meg, ezért a foglalkozásokon számológép szükséges.

 

CsatolmányMéret
anova1.pdf203.17 KB
anova2.pdf241.32 KB
anova3.pdf129.47 KB
anova4.pdf594.41 KB
anova5.pptx347.67 KB
anovaplusz.pptx68.29 KB
kovar.pdf37.9 KB
Segítség ANOVA feladatok megoldásához_20180207.pdf306.68 KB
Gepgy6_1.docx52.35 KB
Gepgy6_2.docx39.12 KB
ellenorzo1.doc28 KB
ellenorzo2.docx14.89 KB
Kidolgozott feladatok az ANOVA témaköréből300.68 KB
ANOVA_gyakorlas_2018tavasz.pptx93.24 KB
Nemparaméteres képletgyűjtemény_2018tavasz_JAVITOTT.pdf358.36 KB
Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből312.29 KB
nemparam1.pdf351.27 KB
Nemparaméteres slideok 2479.44 KB
nemparam3.pdf683.83 KB
nemparam1fejezet.doc669 KB
nemparam2fejezet.doc788.5 KB
nemparam3fejezet.doc414.5 KB
nemparam4fejezet.doc1.84 MB
nemparam4.pdf461.24 KB
nemparam2j.pdf532.69 KB
2012.09.05.