Biometria II tárgy honlapja

Biometria II. (BMEVEKFM201) tárgy honlapja

 

Aktuális

Az 1. zh megtekinthető márc. 19-én, hétfőn az előadás előtt (kb. 12 órától) a Ch 201 teremben.

Tantárgyfelelős

Tárgy előadói (2017/18 tavaszi félév)

Tantárgyi adatlap

Helyszín, időpont (2017/18 tavaszi félév):

A félév első 11 oktatási hetében:

 • Hétfő  12:15 - 14:00, CH 201 terem
 • Szerda 15:15 - 17:00, CH 201 terem

Kiknek ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait tanulták, és többlet-ismeretekre vágynak, elsősorban a biológiai és rokon alkalmazások területén. A példák elsősorban biológiai kísérletekkel kapcsolatosak, de lesznek szociológiai stb. példák is, néhányat alább sorolok föl.

Kiknek nem ajánljuk, hogy felvegyék a tárgyat (tanterven kívül)?

Akik a statisztika alapjait nem tanulták.

Az alapismeretek pótlása

A következő alapok ismeretét várjuk el:
Folytonos valószínűségi változó sűrűség- és eloszlásfüggvénye, várható értéke, varianciája.
Normális eloszlás, standard normális eloszlás, t-eloszlás.
Hipotézisvizsgálat, statisztikai próba fogalma, t-próba.
Korreláció és regresszió.

Az alapismeretek pótlásához ajánljuk a tankönyvet és/vagy a Kísérletek tervezése és értékelése BSc-tárgy (BMEVEVMA606) óráinak látogatását.

A kurzus anyaga:

Első rész: Varianciaaanalízis

 • Egy faktor szerinti osztályozás (kettőnél több csoport várható értékének összehasonlítása), összehasonlítások (kontrasztok).
 • Az elemzés feltételei és ellenőrzésük.
 • Több faktor szerinti kereszt-osztályozás. Box-Cox-transzformáció.
 • Véletlen típusú faktorok, hierarchikus és vegyes osztályozás, véletlen blokk.

Második rész: Nemparaméteres módszerek

 • Két és több minta összehasonlítása (pl. van-e különbség az óvodát járt és nem járt gyerekek iskolai teljesítményében, van-e két szálloda között különbség a vendégek megelégedettségében), itt az adatok rangsorolásos természetűek.
 • Két (vagy több) csoport gyakoriság-adatainak összehasonlítása (pl. van-e különbség két gyógyszer között a gyógyultak arányában).
 • Két változó összefüggésének vizsgálata (pl. van-e összefüggés a láb-méret és a császármetszéses szülés gyakorisága között, van-e összefüggés a házasság előtti és házasságon kívüli nemi életről vallott felfogás között, megváltozott-e a miniszterelnök-jelöltek megítélése a TV-vita után).
 • Logit-regresszió (pl. függ-e a bankhitel visszafizetési hajlandósága a jövedelemtől vagy a gyógyulás valószínűsége az életkortól). Probit-regreszió (pl. egy vakcina hatásossága - a megvédett egyedek aránya - és a dózis közötti összefüggés). Mindkét esetben a függő változó igen/nem típusú.
 • Túlélési elemzések.

A tárgy teljesítésének feltételei

A tárgy félévközi jeggyel zárul.

A tárgy 2 zárthelyi megírásával teljesíthető.

Előírt tananyag: az előadásokon elhangzott anyag.

Tisztában vagyunk azzal, hogy hallgatóink különböző mértékű motivációval, előképzettséggel rendelkeznek, illetve az anyagban különböző mértékig kívánnak elmélyülni.

Ezért aki a tárgyat haladó szinten kívánja végezni, az a tárgy teljesítésével párhuzamosan, az Önálló vagy Egyéni feladat tárgy keretében négy komplex feladatot oldhat meg a tananyaghoz kapcsolódóan statisztikai szoftver (Statistica, amit a hallgatók rendelkezésére bocsájtunk) segítségével. Tapasztalataink szerint jó és jeles színvonalon azok tudják a tárgyat teljesíteni, akik ilyen önálló feladat megoldása során elmélyítik az előadáson tanultakat. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az Önálló/Egyéni feladat tárgy felvétele nem kötelező a Biometria2 teljesítéséhez! 

Az Önálló vagy Egyéni feladat tárgy felvételére kétféle mód van: a szakirány szerinti Önálló feladat 6 kreditje felének igényével, melyet az ABÉT illetékesével egyeztetni kell, vagy az Egyéni feladat 1-től 6-ig (MSc) tárgyként fel kell venni a Neptunban és regisztrálni a kari jelentkeztető felületen.

ZH

A ZH-k maximális pontszáma 100 pont.  A 40 pontos minimum határt mindkét ZH-n külön-külön el kell érni.

A két ZH pontszámát átlagoljuk és a következő ponthatár alapján alakul ki a végső érdemjegy a tárgyból.

 00 - 39 -> elégtelen
 40 - 55 -> elégséges
 56 - 71 -> közepes
 72 - 86 -> jó
87 - 100 ->jeles

ZH időpontok:

 
1. zh:    2018. márc. 12. (hétfő) 12:15-14:00  CHFMAX

1.pótzh:   2018. márc. 28. (szerda) 17:15-19:00, azaz az előadás után  K134 terem
 

2. zh:     2018. ápr. 25. (szerda) 15:15-17:00  CHFMAX

2. pótzh:  2018. máj. 9. (szerda) 15:15-17:00  Ch201 terem

A keresztféléven csak az veheti fel a tárgyat, aki már egy korábbi félévben megpróbálta teljesíteni a tárgyat, azaz legalább egy számonkérésen részt vett.

Komplex feladatok tudnivalói

A félév során 4 db. komplex feladatot (2-t a varianciaanalízis témaköréből, 2-t a nemparaméteres feladatok témaköréből) kell megoldani a Statistica szoftver segítségével. A beadott feladatokat témakörönként beszámoló keretében meg kell védeni.

A szóbeli beszámolókat osztályozzuk, féljegyek is kaphatók. Mindkét témakörből el kell érni a minimum 2 érdemjegyet. A szóbeli beszámolók témakörönként egyszer javíthatók.

Határidők:

- feladatok kérése email-ben a mihalovits@mail.bme.hu címen a varianciaanalízis témaköréből: 2018. febr. 23. (péntek)

- az 1. és 2. feladat beadása email-ben: 2018. márc. 18. (péntek)

- szóbeli beszámoló (védés) az első témakörből a 7-8. oktatási héten

- feladatok kérése email-ben a mihalovits@mail.bme.hu címen a nemparaméters módszerek témaköréből: 2018. márc. 30. (péntek)

- a 3. és 4. feladat beadása email-ben: 2018. ápr. 29. (péntek)

- szóbeli beszámoló a második témaköből a 12.-14. oktatási héten

Segédanyagok

Ajánlott irodalom:

Dr. Kemény Sándor, Dr. Deák András, Lakné Dr. Komka Kinga, Kunovszki Péter: Kísérletek tervezése és értékelése, teljesen átdolgozott kiadás, Typotex, Budapest, 2017.

A Statistica program használatához ajánlott könyv:
Kemény S., Deák A., Lakné Komka K., Vágó E.: Hogyan használjuk a STATISTICA programot?, Perfact Kiadó, Budapest, 2011
A könyvben szereplő példákhoz tartozó adatfájlok letölthetők innen.

A tananyag elsajátítását segítik továbba a tárgy honlapjáról letölthető Nemparaméteres módszerekről szóló jegyzet, valamint az előadási anyag Power Point diái.

Adatfájlok

Az ANOVA feladatokhoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

A nemparaméteres rész feladataihoz tartozó adatfájlokat itt lehet megtalálni.

Gyakorlat

Az órarendi foglalkozás keretében feladatokat oldunk meg, ezért a foglalkozásokon számológép szükséges.

 

CsatolmányMéret
Nemparaméteres módszerek 2375.43 KB
Nemparaméteres módszerek 3186.35 KB
Nemparaméteres módszerek 4576.02 KB
anova1.pdf203.17 KB
anova2.pdf241.32 KB
anova3.pdf129.47 KB
anova4.pdf594.41 KB
anova5.pptx347.67 KB
anovaplusz.pptx68.29 KB
kovar.pdf37.9 KB
Segítség ANOVA feladatok megoldásához_20180207.pdf306.68 KB
Gepgy6_1.docx52.35 KB
Gepgy6_2.docx39.12 KB
ellenorzo1.doc28 KB
ellenorzo2.docx14.89 KB
Kidolgozott feladatok az ANOVA témaköréből300.68 KB
ANOVA_gyakorlas_2018tavasz.pptx93.24 KB
Kidolgozott feladatok a nemparaméteres statisztika témaköréből312.29 KB
Nemparaméteres slideok 2479.44 KB
Nemparaméteres képletgyűjtemény.pdf291 KB
Előadáson használt nemparaméteres slideok (03.22)721.66 KB
nemparam1.pdf351.27 KB
1fejezet.doc664 KB
nemparam1fejezet.doc669 KB
nemparam2.pdf271.32 KB
nemparam3.pdf154.86 KB
2012.09.05.